.
COP27 Debrief “From our talk to our walk”

 COP27 Debrief “From our talk to our walk”

การประชุมสรุปผล การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27

CUSTOMER :	บริษัท ที.อาร์.มีเดีย จำกัด
LOCATION : โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
PRODUCT DETAIL
Touch-Screen Kiosk (แนวตั้ง) – Display Size 43” จำนวน 2 เครื่อง
    COP27 Debrief “From our talk to our walk COP27 Debrief “From our talk to our walk