.
Indoor LED Display – Energy Complex

 Indoor LED Display – Energy Complex

CUSTOMER :	 บริษัท. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด	 
LOCATION : ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ห้องประชุม ตึก Enco อาคาร C
PRODUCT DETAIL
งานติดตั้งโครงสร้างจอ Indoor LED Display ขนาด กว้าง 6.0 เมตร x สูง 3.5 เมตร   ความละเอียด P2.97 mm
    Indoor LED Display – Energy Complex Indoor LED Display – Energy Complex